Các khái niệm cơ bản về phong thủy trong kiến trúc Trung Hoa (P2)

Th6 8, 2018
Tư vấn
0 1

Ngày nay, để tinh thông phong thủy, đòi hỏi phải nhiêu năm học tập, cũng như là một tài năng bầm sinh. Trong quá trình rèn luyện, các triết lý và tôn giáo cổ của Trung Quốíc phải phối hợp được với nhau. Quyển sách này sẽ trình bày những quá trình chính yếu đế thực hiện. Tuy nhiên, cân thiết phải đề cập đến một vài khái niệm rường cột của phong thủy.

Bạn càng hiểu chúng nhiều hơn thì càng dễ dàng tiếp thu các luật lệ và các quá trình thực hiện của phong thủy.

Sau đáy chúng ta hãy xem một thuật ngữ mới mà chung ta hay gặp trong các sách nói vé phong thủy cũng nhu vê bàn luận những vấn đê vê kinh Dịch : đó là Đạo.

 

Điểm qua những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Nha Trang bằng cách truy cập link (http://nhatrang.tv/du-lich-nha-trang/nhung-diem-den-hap-dan-nhat-khong-nen-bo-qua-khi-den-nha-trang.html )

ĐẠO VÀ ÂM DƯƠNG

Đạo là một quá trinh và là một nguyên lý để liên kết con người vòi vù trụ. Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ : ‘ vạn vật đồng nhất đạo \

Được dịch là một hành trình, hay một hưởng đi, đạo đà phân ánh lại các hành trình tự nhiên, các điểm vĩnh hằng của vũ trụ và hưống tiến của con người trong đó. Khái niệm vê đạo xuất phát từ cách quan sát thiên nhiên và sự nhận diện ra nó của người Trung Quốc cổ xưa.

Họ thấy ràng thiên nhiên thường xuyên thay đoi nhưng có tính tuân hoàn, và mùa màng của họ cũng như số mệnh của họ được quyết định và tùy thuộc bỏi chuyển động của thiên nhiên. Con người và thiên nhiên cũng theo cùng một luật.

Ve nguyên tắc. đạo là sự toàn diện để lèo lái sự cân bằng, sự kết hợp hài hòa của những dõi cực tương tác. Đạo là một quá trình ngược lại hoàn toàn với sự cân bằng, hài hòa, hòa hợp và tác động qua lại lẩn nhau. Về mặt quá trình đạo là sự ngược lại hoàn toàn của cân băng như một quá trinh. Đạo là không thay đôi, thay đoi theo chu kỳ đối nghịch với những cái khác, chu kỳ hàng năm từ mùa hè sẽ dẫn đến mùa đông, sau đó trở lại mùa hè.

Qua sự hiếu biết mô hình của đạo, các chuyên gia phong thủy đã tìm kiếm sự cân bằng và sự hài hòa đế tìm được sự hài hòa với hoàn cảnh.

Từ đạo xuất phát ra âm dương, đó là hai lực chủ yếu chi phối vũ trụ. Chúng là các đối cực chủ yếu, và cùng nhau chúng tạo ra mọi mặt của đời sống và vật chất. Âm là tôi, dương là sáng; âm là thụ động, dương là chủ động. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, chúng có tính hài hòa là Đạo. Chúng tùy thuộc vào nhau – nếu không có lạnh thì khái niệm nóng cũng không tỏn tại; nếu không có mới thì cũng chẳng có cũ; nếu không có đời sống thì cũng chảng có sự chết.

Âm cũng tồn tại trong dương, và dương cũng tôn tại trong âm.

Người Trung Quốc liên kết trời đất, và người qua đạo phân chia mọi đồ vật thành hai mặt bổ xung cho nhau. Khái niệm âm dương liên kết con ngươi và hoàn cảnh xung quanh của họ – có thể là một chỗ ỏ hoặc một chỗ làm việc, một trái núi hoặc một con sông, quả đất hay cả vũ trụ.

Tìm hiểu sự liên hệ, như phong thủy đá chỉ ra, và bạn có thể duy trì một sự cân bằng nội tại và cải thiện được vận may cũng như định mệnh của bạn. Ví dụ, tại nhà và văn phòng, một sự cân bằng của âm và dương là một điêu ước muốn.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,